Rate this post

BigDecimal là một lớp trong Java cung cấp các phép toán số thập phân với chính xác cao. Nó có thể sử dụng để thực hiện các phép tính số học với số lớn và có thể chịu được các lỗi trong việc tính toán số thập phân. Nó cũng cung cấp các hàm hỗ trợ cho việc quản lý và so sánh các số lớn.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng bigdecimal trong java

Sử dụng BigDecimal trong Java có một số lý do sau:

 1. Chính xác cao: BigDecimal cung cấp các phép toán số thập phân với chính xác cao, điều này cần thiết khi làm việc với số lớn và cần chính xác trong việc tính toán.
 2. Giải quyết các vấn đề trong việc tính toán số thập phân: BigDecimal có thể chịu được các lỗi trong việc tính toán số thập phân, giúp giải quyết các vấn đề về sự không chính xác trong tính toán số thập phân.
 3. Quản lý và so sánh các số lớn: BigDecimal cung cấp các hàm hỗ trợ cho việc quản lý và so sánh các số lớn, giúp cho việc làm việc với số lớn trở nên dễ dàng hơn.
 4. Sử dụng trong các ứng dụng tài chính: BigDecimal được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tài chính, vì nó cung cấp chính xác cao và khả năng giải quyết các vấn đề trong việc tính toán số thập phân

Khi nào nên sử dụng bigdecimal trong java

Cần sử dụng BigDecimal trong Java khi:

 1. Làm việc với số lớn và cần chính xác trong việc tính toán: Nếu bạn cần làm việc với số lớn và cần chính xác cao trong việc tính toán, sử dụng BigDecimal sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về sự không chính xác trong tính toán số thập phân.
 2. Làm việc với các phép tính số học: Nếu bạn cần thực hiện các phép tính số học như cộng, trừ, nhân, chia với số lớn và cần chính xác cao, sử dụng BigDecimal sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về sự không chính xác trong tính toán số thập phân.
 3. Làm việc với các ứng dụng tài chính: Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực tài chính và cần chính xác cao trong việc tính toán, sử dụng BigDecimal sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề về sự không chính xác trong tính toán số thập phân.

Một vài ví dụ sử dụng bigdecimal trong java

 1. Tính tổng hai số thập phân:
BigDecimal num1 = new BigDecimal("123.45");
BigDecimal num2 = new BigDecimal("678.90");
BigDecimal result = num1.add(num2);
System.out.println("Result: " + result);
 1. Tính hiệu hai số thập phân:
BigDecimal num1 = new BigDecimal("1000.50");
BigDecimal num2 = new BigDecimal("250.25");
BigDecimal result = num1.subtract(num2);
System.out.println("Result: " + result);
 1. Tính tích hai số thập phân:
BigDecimal num1 = new BigDecimal("5");
BigDecimal num2 = new BigDecimal("2.5");
BigDecimal result = num1.multiply(num2);
System.out.println("Result: " + result);
 1. Tính thương hai số thập phân với số chấp nhận độ chính xác:
BigDecimal num1 = new BigDecimal("1000");
BigDecimal num2 = new BigDecimal("3");
BigDecimal result = num1.divide(num2, 2, RoundingMode.HALF_UP);
System.out.println("Result: " + result);
 1. So sánh hai số thập phân:
BigDecimal num1 = new BigDecimal("100.50");
BigDecimal num2 = new BigDecimal("100.51");
int result = num1.compareTo(num2);
if(result == 0) {
  System.out.println("num1 = num2");
} else if(result == 1) {
  System.out.println("num1 > num2");
} else {
  System.out.println("num1 < num2");
}

Lưu ý: Trong ví dụ trên, các hàm tính toán và so sánh sử dụng trong BigDecimal là add(), subtract(), multiply(), divide(), compareTo()

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng BigDecimal trong Java. Có nhiều hàm khác có thể sử dụng để thực hiện các phép toán số học với số thập phân với chính xác với BigDecimal, bạn có thể sử dụng các hàm như:

 • max() : trả về số lớn hơn trong hai số.
 • min() : trả về số nhỏ hơn trong hai số.
 • pow() : tính lũy thừa của một số.
 • setScale() : thiết lập độ chính xác của số thập phân.
 • round() : làm tròn số thập phân theo chuẩn.
 • scale() : trả về số chữ số sau dấu thập phân.

BigDecimal cũng có thể sử dụng trong các trường hợp cần làm việc với tiền tệ, và các trường hợp cần tính toán số lớn, và sử dụng chính xác cao.

Các hàm và thuộc tính trong BigDecimal có thể sử dụng để thực hiện các phép toán số học với số thập phân, nhưng cũng có thể tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu cụ thể của ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now