Rate this post

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét nhanh về Biểu đồ Python. Ở đây, chúng tôi sẽ trình bày về Biểu đồ bong bóng trong Python và biểu đồ 3D bằng Python. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính của biểu đồ Python và sẽ cố gắng tạo kiểu cho các biểu đồ đó trong lập trình Python.

Các bài viết liên quan:

Chuẩn bị cho biểu đồ bubble Python

Đối với hướng dẫn Biểu đồ Python này, chúng tôi sẽ nhập ba thư viện – matplotlib , numpy và pandas.

Bạn có thể cài đặt các Thư viện Python này bằng các lệnh sau:

pip install matplotlib
pip install numpy
pip install pandas

Bạn có thể khai báo các thư viện này trong python bằng các lệnh như sau:

from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

Xem thêm Biểu đồ Python Bar Plot sử dụng (Matplotlib & Seaborn)

Biểu đồ bubble charts Python

Đầu tiên, hãy nói về biểu đồ bong bóng trong Python. Biểu đồ như vậy là một biểu đồ phân tán có thêm một chiều, khiến nó có vẻ là 3 chiều. Điều này có nghĩa là bong bóng lớn hơn biểu thị giá trị cao hơn. Hãy xây dựng một sơ đồ bong bóng Python.

x=np.random.rand(30)
y=np.random.rand(30)
z=np.random.rand(50)
plt.scatter(x,y,s=z*777) #s is for global size

Đặt màu bong bóng

Sử dụng thông số màu , bạn có thể chỉ định màu cho biểu đồ bong bóng của mình.

plt.scatter(x,y,s=z*777,c='Chartreuse')
plt.show()

Bạn thậm chí có thể gán các màu ngẫu nhiên cho các biểu đồ bong bóng khác nhau bằng Python.

colors=np.random.rand(30)
plt.scatter(x,y,s=z*777,c=colors,alpha=0.5) #alpha for transparency
plt.show()

Đặt hình dạng bong bóng

Bạn cũng có thể chọn hình dạng để áp dụng cho biểu đồ bong bóng của mình.

plt.scatter(x,y,s=z*3001,marker='D')
plt.show()
plt.scatter(x,y,s=z*3001,marker='<',color='brown')
plt.show()
plt.scatter(x,y,s=z*3001,marker='*',color='pink')
plt.show()
plt.scatter(x,y,s=z*3001,marker='8',color='lavender')
plt.show()

Xem thêm Thiết lập môi trường Deep learning Python

Đặt các cạnh cho biểu đồ bubble Python

Bạn cũng có thể đặt các cạnh cho biểu đồ bubble Python của mình.

plt.scatter(x,y,s=z*4000,c="beige",alpha=0.4,linewidth=7)
plt.show()
plt.scatter(x,y,s=z*4000,c="beige",linewidth=7,edgecolors='brown')
plt.show()

Ánh xạ màu cho một plot

Hãy thử ánh xạ màu xám cho nó.

plt.scatter(x,y,s=z*2000,c=x,cmap="Greys",alpha=0.4,edgecolors="grey",linewidth=2)
plt.show()

Biểu đồ 3D Python

Có thể hiển thị biểu đồ Python của bạn theo ba chiều. Đây là cách chúng tôi làm điều đó với biểu đồ 3D Python.

Python 3D Scatterplots

Ở đây, chúng tôi sử dụng bộ công cụ mplot3D từ Python Matplotlib.

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
df=pd.DataFrame({'X':range(1,111),'Y':np.random.randn(110)*13+range(1,111), 'Z':(np.random.randn(110)*13+range(1,111))*2})
fig=plt.figure()
ax=fig.add_subplot(121,projection='3d')
ax.scatter(df['X'],df['Y'],df['Z'],c='pink',s=60)
ax.view_init(27,200)
plt.show()

Thuộc tính biểu đồ Python

x=np.arange(0,7)
from scipy import sin
y=sin(x)
plt.plot(x,y)
plt.show()

Xem thêm bubble sort trong c++

Đặt tiêu đề cho đồ thị và gắn nhãn cho các trục

Sử dụng các phương thức title (), xlabel () và ylabel (), chúng ta có thể làm được những điều cần thiết.

plt.title('Sine Wave')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.plot(x,y)
plt.show()

Hãy thảo luận về các định dạng tệp dữ liệu Python – Cách đọc tệp CSV, JSON và XLS

Đặt màu và loại đường

Để đặt màu đường, bạn sử dụng một ký tự Unicode trong danh sách tham số.

plt.plot(x,y,'g')

Bây giờ để đặt loại đường, chúng ta có thể

plt.plot(x,y,'*')

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn thiết lập cả hai cùng một lúc?

plt.plot(x,y,'*g')

Theo dõi liên kết này để biết về Làm sạch dữ liệu Python của Pandas & Numpy

‘g *’ cho chúng ta cùng một đầu ra.

Tạo kiểu cho Biểu đồ Python

Ngoài việc tìm hiểu các thuộc tính của biểu đồ bằng Python, bạn cũng có thể tạo kiểu cho nó theo một vài cách khác nhau. Hãy xem làm thế nào.

Thêm chú thích

Có thể thả nhãn trong biểu đồ của bạn bằng Python ở bất cứ đâu bạn muốn.

x=np.arange(0,7)
y=sin(x)
plt.plot(x,y)
plt.annotate(xy=[3.5,0],s='The curve')

Thêm Legends

x=np.arange(0,7)
y=sin(x)
z=np.cos(x)
plt.plot(x,y)
plt.legend(['Sine','Cosine'],loc=3)

Làm thế nào để lưu tệp biểu đồ Python?

Cuối cùng, hãy xem bạn có thể làm gì khi muốn lưu biểu đồ Python mà bạn vừa tạo.

plt.scatter(x,y,s=z*3001,marker='*',color='pink')
plt.savefig('pinkstars.pdf',format='pdf')

Cách lưu tệp biểu đồ Python Bây giờ chúng tôi muốn lưu tệp này dưới dạng png. Không cần thực hiện một cuộc gọi khác để plot (); chỉ cần lưu nó.

Vì vậy, đây là tất cả về Hướng dẫn biểu đồ Python. Hy vọng bạn thích giải thích của chúng tôi.

Kết luận

Do đó, với điều này, chúng tôi tổng hợp hướng dẫn Biểu đồ Python của mình trên biểu đồ bong bóng và biểu đồ 3D bằng Python. Bây giờ bạn cũng biết cách tạo kiểu Biểu đồ bằng Python, để làm cho chúng tốt hơn về mặt thẩm mỹ và cũng hỗ trợ sự hiểu biết. Có chủ đề nào nữa mà bạn muốn chúng tôi viết tiếp không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.

Xem thêm Thêm biểu đồ trong Laravel bằng cách sử dụng Chart JS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now