Rate this post

Trong Java, biến static là một loại biến được khai báo trong một lớp và được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa tất cả các đối tượng của lớp đó. Biến static không liên quan đến một đối tượng cụ thể, mà chỉ có một bản sao duy nhất trong toàn bộ chương trình.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến static đến số lượng học sinh trong một lớp, bạn có thể truy cập và thay đổi giá trị của nó từ bất kỳ đối tượng nào của lớp đó, và giá trị đó sẽ không thay đổi cho đến khi bạn thay đổi nó.

Để khai báo biến static, sử dụng từ khóa “static” trước khi khai báo kiểu dữ liệu của biến. Ví dụ:

static int count;

Các hàm static cũng tương tự, chúng có thể truy cập và thay đổi các biến static trong lớp, mà không cần tạo ra đối tượng của lớp đó.

static void incrementCount() {
  count++;
}

Các biến và hàm static được truy cập bằng tên lớp chứ không phải qua một đối tượng cụ thể. Ví dụ:

MyClass.count

Các biến static thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Dùng để lưu trữ dữ liệu chia sẻ giữa tất cả các đối tượng của lớp.
 2. Dùng để quản lý các thông tin chung cho tất cả các đối tượng của lớp, như số lượng đối tượng đã được tạo ra, đếm số lần được

Một vài ví dụ sử dụng static trong java

 1. Khai báo biến static đếm số lần một hàm được gọi:
class CallCounter {
  static int count = 0;
  public void increment() {
    count++;
  }
}
 1. Sử dụng biến static để quản lý số lượng đối tượng được tạo ra:
class Student {
  private String name;
  private static int count = 0;
  public Student(String name) {
    this.name = name;
    count++;
  }
  public static int getCount() {
    return count;
  }
}
 1. Sử dụng hàm static để tính n! (giai thừa)
class Factorial {
  public static int calculate(int n) {
    if (n == 0) {
      return 1;
    }
    return n * calculate(n - 1);
  }
}
 1. Sử dụng hàm static để tính chu vi và diện tích hình tròn
class Circle {
  private double radius;
  public Circle(double radius) {
    this.radius = radius;
  }
  public static double getPerimeter(double radius) {
    return 2 * Math.PI * radius;
  }
  public static double getArea(double radius) {
    return Math.PI * radius * radius;
  }
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng static trong Java. Bạn có thể sử dụng static để quản lý các thông tin chung, tính toán, hoặc thực hiện các hành động chung cho tất cả các đối tượng của một lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now