Rate this post

Trong Java, biến static là một loại biến được khai báo trong một lớp và được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa tất cả các đối tượng của lớp đó. Biến static không liên quan đến một đối tượng cụ thể, mà chỉ có một bản sao duy nhất trong toàn bộ chương trình.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về biến static

Trong Java, một biến static là một biến được khai báo với từ khóa “static” và nằm trong phạm vi của một lớp (class) thay vì một đối tượng (instance). Biến static thuộc về lớp và chia sẻ giá trị giữa tất cả các đối tượng của lớp đó.

Một số điểm quan trọng về biến static là:

 1. Giá trị được chia sẻ: Khi một biến static được khởi tạo, nó chỉ được tạo một lần và giá trị của nó được chia sẻ cho tất cả các đối tượng của lớp. Bất kỳ thay đổi nào đối với biến static cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng của lớp.
 2. Truy cập không cần tạo đối tượng: Vì biến static thuộc về lớp chứ không thuộc về đối tượng, nên ta có thể truy cập vào nó mà không cần tạo đối tượng của lớp đó.
 3. Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu chung: Biến static thường được sử dụng để lưu trữ các giá trị chung mà có thể được truy cập và sử dụng bởi tất cả các đối tượng của lớp. Ví dụ, một biến static có thể được sử dụng để đếm số lượng đối tượng được tạo trong lớp.
 4. Được gọi thông qua tên lớp: Vì biến static thuộc về lớp, nên ta có thể truy cập nó thông qua tên lớp mà không cần tạo đối tượng. Ví dụ, nếu có một lớp tên là “MyClass” với biến static “myVariable”, ta có thể truy cập nó bằng cách sử dụng “MyClass.myVariable”.
 5. Thay đổi giá trị bởi mọi đối tượng: Biến static có thể được thay đổi giá trị bởi bất kỳ đối tượng nào của lớp. Mọi thay đổi đối với biến static sẽ được phản ánh và ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng khác của lớp.

Việc sử dụng biến static phải được thực hiện cẩn thận và chỉ khi thực sự cần thiết. Nó thường được sử dụng cho các biến hằng số, hàm tiện ích hoặc lưu trữ dữ liệu chung.

Xem thêm Testing Perceptron Model trong Pytorch

Ưu điểm và nhược điểm của biến static

Có những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng biến static trong Java. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm chính của biến static:

Ưu điểm:

 1. Chia sẻ dữ liệu: Biến static được chia sẻ giữa tất cả các đối tượng của lớp, điều này cho phép chia sẻ dữ liệu chung và truy cập dễ dàng từ bất kỳ đối tượng nào. Điều này hữu ích khi cần lưu trữ dữ liệu mà không cần tạo nhiều bản sao của biến.
 2. Truy cập dễ dàng: Vì biến static thuộc về lớp chứ không thuộc về đối tượng, ta có thể truy cập vào nó mà không cần tạo đối tượng của lớp đó. Điều này giúp giảm độ phức tạp và tăng tính linh hoạt trong việc truy cập và sử dụng biến.
 3. Giảm tài nguyên: Khi sử dụng biến static, ta không cần phải tạo các bản sao của biến cho mỗi đối tượng, giúp giảm tài nguyên bộ nhớ được sử dụng.

Nhược điểm:

 1. Đồng bộ hóa và luồng: Biến static không được đồng bộ hóa mặc định trong Java, điều này có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến luồng (thread) khi nhiều luồng cùng truy cập và sửa đổi giá trị của biến static. Điều này có thể gây ra lỗi hoặc kết quả không chính xác.
 2. Khả năng thay đổi từ bất kỳ đối tượng nào: Một biến static có thể được thay đổi từ bất kỳ đối tượng nào của lớp, điều này có thể làm mất tính toàn vẹn và kiểm soát dữ liệu. Nếu không kiểm soát cẩn thận, việc thay đổi giá trị của biến static có thể gây ra hành vi không mong muốn hoặc khó kiểm tra.
 3. Phụ thuộc vào thứ tự khởi tạo: Khi sử dụng biến static, cần lưu ý rằng thứ tự khởi tạo của các biến static trong lớp có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Điều này có thể gây ra lỗi và khó xử lý trong việc quản lý các biến static phức tạp.
 4. Khó kiểm tra và thử nghiệm: Do biến static có thể truy cập từ bất kỳ đối tượng nào của lớp và chia sẻ giá trị, việc kiểm tra và thử nghiệm biến static có thể trở nên khó khăn. Điều này đặc biệt đúng khi các biến static phụ thuộc vào những tác động từ các phần khác nhau của chương trình hoặc từ các luồng (threads) khác nhau. Khi sử dụng biến static, cần phải đảm bảo rằng việc thay đổi giá trị của biến sẽ không gây ra tình huống không mong muốn và không ảnh hưởng đến sự chính xác và tính đúng đắn của chương trình.
 5. Đối với các biến static được sử dụng trong quy mô lớn và các dự án phức tạp, việc quản lý và theo dõi các biến này có thể trở nên phức tạp. Không kiểm soát cẩn thận, việc sử dụng biến static có thể làm cho mã nguồn khó hiểu và khó bảo trì. Vì vậy, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng biến static và đảm bảo rằng nó thực sự cần thiết cho mục đích cụ thể của bạn.

Trong tổng quát, biến static có thể rất hữu ích trong một số trường hợp như chia sẻ dữ liệu chung hoặc lưu trữ các thông tin tĩnh. Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng và kiểm soát biến static để tránh các vấn đề không mong muốn và đảm bảo tính đúng đắn và bảo mật của chương trình.

Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến static đến số lượng học sinh trong một lớp, bạn có thể truy cập và thay đổi giá trị của nó từ bất kỳ đối tượng nào của lớp đó, và giá trị đó sẽ không thay đổi cho đến khi bạn thay đổi nó.

Để khai báo biến static, sử dụng từ khóa “static” trước khi khai báo kiểu dữ liệu của biến. Ví dụ:

static int count;

Các hàm static cũng tương tự, chúng có thể truy cập và thay đổi các biến static trong lớp, mà không cần tạo ra đối tượng của lớp đó.

static void incrementCount() {
  count++;
}

Các biến và hàm static được truy cập bằng tên lớp chứ không phải qua một đối tượng cụ thể. Ví dụ:

MyClass.count

Các biến static thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Dùng để lưu trữ dữ liệu chia sẻ giữa tất cả các đối tượng của lớp.
 2. Dùng để quản lý các thông tin chung cho tất cả các đối tượng của lớp, như số lượng đối tượng đã được tạo ra, đếm số lần được

Xem thêm Tìm hiểu về biến trong SAS

Một vài ví dụ sử dụng static trong java

 1. Khai báo biến static đếm số lần một hàm được gọi:
class CallCounter {
  static int count = 0;
  public void increment() {
    count++;
  }
}
 1. Sử dụng biến static để quản lý số lượng đối tượng được tạo ra:
class Student {
  private String name;
  private static int count = 0;
  public Student(String name) {
    this.name = name;
    count++;
  }
  public static int getCount() {
    return count;
  }
}
 1. Sử dụng hàm static để tính n! (giai thừa)
class Factorial {
  public static int calculate(int n) {
    if (n == 0) {
      return 1;
    }
    return n * calculate(n - 1);
  }
}
 1. Sử dụng hàm static để tính chu vi và diện tích hình tròn
class Circle {
  private double radius;
  public Circle(double radius) {
    this.radius = radius;
  }
  public static double getPerimeter(double radius) {
    return 2 * Math.PI * radius;
  }
  public static double getArea(double radius) {
    return Math.PI * radius * radius;
  }
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng static trong Java. Bạn có thể sử dụng static để quản lý các thông tin chung, tính toán, hoặc thực hiện các hành động chung cho tất cả các đối tượng của một lớp.

Xem thêm Chuỗi tùy chọn Swift

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now