Rate this post

Trong lập trình, báo lỗi (hay còn gọi là exception, error, hay lỗi runtime) là một thông báo được sinh ra khi một chương trình đang thực thi gặp phải vấn đề. Trong Golang, các báo lỗi được định nghĩa là các giá trị đặc biệt có kiểu dữ liệu là error. Khi xảy ra lỗi trong quá trình thực thi, Go sẽ trả về một giá trị error để báo hiệu cho chương trình biết rằng có một lỗi đã xảy ra. Việc xử lý lỗi trong Golang được thực hiện thông qua các cơ chế như if statement, panicdefer. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại lỗi trong Golang, cách khởi tạo và truy xuất lỗi, cũng như cách xử lý lỗi trong Golang.

Xem thêm Đối số dòng lệnh trong GOLang

Các loại lỗi trong Golang

Trong Golang, có ba loại lỗi chính:

 1. Compile-time errors: Là lỗi xảy ra khi code của chúng ta không tuân theo các quy tắc của Golang, điều này dẫn đến việc chương trình của chúng ta sẽ không biên dịch được và sẽ hiển thị thông báo lỗi.
 2. Runtime errors: Là lỗi xảy ra khi chương trình đang chạy, thường do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của chương trình như: kết nối mạng bị lỗi, cấp phát bộ nhớ thất bại, …
 3. Logical errors: Là lỗi xảy ra khi chương trình chạy nhưng đưa ra kết quả sai, thường do lỗi lập trình viên trong quá trình code. Chúng không phải là lỗi về mặt kỹ thuật mà là lỗi trong cách suy nghĩ hoặc phân tích logic của lập trình viên.

Chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa các loại lỗi này để có thể xử lý chúng một cách hiệu quả.

Xem thêm Error Boundaries trong React

Cách xử lý lỗi trong Golang

Trong Golang, xử lý lỗi được thực hiện thông qua việc trả về một giá trị lỗi (error value) từ một hàm hoặc phương thức. Các hàm và phương thức trong Golang thường trả về hai giá trị: giá trị chính và một giá trị lỗi. Giá trị lỗi này có thể là một giá trị nil, nghĩa là không có lỗi nào xảy ra, hoặc một giá trị lỗi không phải nil, cho biết rằng đã xảy ra lỗi và chương trình cần phải xử lý nó.

Để xử lý lỗi trong Golang, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc if để kiểm tra giá trị lỗi trả về từ hàm hoặc phương thức. Ví dụ:

result, err := someFunction()
if err != nil {
  // Xử lý lỗi ở đây
} else {
  // Xử lý kết quả thành công ở đây
}

Trong đoạn code trên, hàm someFunction() trả về hai giá trị: result và err. Chúng ta kiểm tra giá trị của biến err để xác định xem hàm someFunction() có trả về lỗi hay không. Nếu giá trị của biến err là nil, chương trình sẽ xử lý kết quả thành công ở phần else, còn nếu giá trị của biến err không phải nil, chương trình sẽ xử lý lỗi ở phần if.

Ngoài ra, Golang còn cung cấp một số hàm hỗ trợ xử lý lỗi như panic() và recover(). Hàm panic() được sử dụng để tạo ra một lỗi và kết thúc chương trình, trong khi hàm recover() được sử dụng để khôi phục chương trình khi một lỗi xảy ra. Tuy nhiên, việc sử dụng các hàm này có thể dẫn đến các vấn đề về quản lý lỗi, do đó nên sử dụng chúng cẩn thận.

Xem thêm Reflection trong Golang

Các loại lỗi Runtime errors trong Golang

Trong Golang, các lỗi Runtime errors xảy ra khi chương trình đang chạy và gặp phải một trường hợp không mong muốn, và không thể được xử lý tại thời điểm biên dịch hoặc trước khi chạy. Các lỗi Runtime errors thường gây ra các hiện tượng như chương trình bị đình chỉ hoặc bị crash.

Các loại lỗi Runtime errors phổ biến trong Golang bao gồm:

 1. Panic errors: Đây là lỗi nghiêm trọng nhất trong các lỗi Runtime errors. Khi xảy ra lỗi này, chương trình bị dừng hoạt động ngay lập tức. Panic errors thường được sinh ra bởi hàm panic() hoặc khi chương trình gặp phải một vấn đề mà không thể xử lý được.
 2. Index out of range errors: Đây là lỗi xảy ra khi chúng ta truy cập vào một phần tử trong mảng bên ngoài phạm vi của mảng đó. Lỗi này thường xảy ra khi sử dụng mảng trong vòng lặp và điều kiện vòng lặp không được xác định đúng.
 3. Nil pointer dereference errors: Đây là lỗi xảy ra khi chúng ta truy cập vào một con trỏ nil. Lỗi này thường xảy ra khi chúng ta không khởi tạo giá trị cho một biến con trỏ trước khi sử dụng nó.
 4. Type assertion errors: Đây là lỗi xảy ra khi chúng ta sử dụng type assertion để ép kiểu một biến sang kiểu khác, nhưng kiểu mới không phù hợp với giá trị của biến ban đầu.
 5. Deadlock errors: Đây là lỗi xảy ra khi có một sự phụ thuộc vòng lặp trong chương trình, khiến chương trình bị đứng do các goroutines đang chờ đợi nhau.
 6. Write to closed channel errors: Đây là lỗi xảy ra khi chúng ta gửi một giá trị vào một kênh đã bị đóng. Lỗi này thường xảy ra khi chúng ta không kiểm tra trạng thái của kênh trước khi sử dụng nó.

Để xử lý các lỗi Runtime errors trong Golang, chúng ta có thể sử dụng các cơ chế xử lý lỗi như panic(), defer() và recover(). Tuy nhiên, việc xử lý các lỗi này cần được thực hiện cẩn thận và kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến tính ổn định của chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now