Rate this post

assertEquals trong Java là một phương thức của lớp JUnit (một framework hỗ trợ việc tạo và chạy test trong Java) dùng để so sánh hai giá trị và xác minh rằng chúng bằng nhau. Nếu giá trị không bằng nhau, nó sẽ gửi một AssertionError.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của phương thức assertEquals là:

assertEquals(expectedValue, actualValue);

hoặc

assertEquals(expectedValue, actualValue, message);

Ví dụ :

Copy code

int expected = 5; 
int actual = 5; 
assertEquals(expected, actual);

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng assertEquals để so sánh giá trị expected và actual có bằng nhau hay không, nếu bằng nhau thì không có gì xảy ra, nếu không bằng nhau sẽ in ra AssertionError.

Lưu ý: assertEquals chỉ hoạt động khi chế độ -ea hoặc -enableassertions được bật trong JVM, mặc định assertEquals sẽ không hoạt động.

Tôi hiểu bạn muốn biết thêm thông tin khác về assertEquals trong Java. Tuy nhiên, tôi không có thêm thông tin để cung cấp cho bạn. Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy hỏi tôi để tôi có thể giúp đỡ bạn.

Một vài ví dụ sử dụng assertequals trong java

Ví dụ 1: So sánh giá trị hai số nguyên

int expected = 5; 
int actual = 5; 
assertEquals(expected, actual);

Ví dụ 2: So sánh giá trị hai chuỗi

String expected = "hello"; 
String actual = "hello"; 
assertEquals(expected, actual);

Ví dụ 3: So sánh giá trị hai đối tượng

MyObject expected = new MyObject(1, "name"); 
MyObject actual = new MyObject(1, "name"); 
assertEquals(expected, actual);

Ví dụ 4: So sánh giá trị hai mảng

int[] expected = {1, 2, 3}; 
int[] actual = {1, 2, 3}; 
assertArrayEquals(expected, actual);

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng assertEquals để so sánh giá trị expected và actual có bằng nhau hay không, nếu bằng nhau thì không có gì xảy ra, nếu không bằng nhau sẽ in ra AssertionError.

Lưu ý: Ví dụ thứ 4 sử dụng assertArrayEquals để so sánh 2 mảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now