Rate this post

Các Assertions trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là các công cụ sửa lỗi giúp dòng mã trôi chảy. Các xác nhận chủ yếu là các giả định mà một lập trình viên biết hoặc luôn muốn là đúng và do đó đưa chúng vào mã sao cho việc không thực hiện được những điều này sẽ không cho phép mã thực thi thêm.

Các bài viết liên quan:

assert bằng Python

Nói một cách đơn giản hơn, chúng ta có thể nói rằng assert là biểu thức boolean kiểm tra xem câu lệnh là Đúng hay Sai. Nếu câu lệnh là đúng thì nó không làm gì và tiếp tục thực thi, nhưng nếu câu lệnh là Sai thì nó dừng việc thực thi chương trình và đưa ra một lỗi.

Lưu đồ của assert Python

assert từ khóa trong Python

Trong python, từ khóa assert giúp đạt được nhiệm vụ này. Câu lệnh này lấy đầu vào là một điều kiện boolean, khi trả về giá trị true thì không thực hiện bất kỳ điều gì và tiếp tục quy trình thực thi thông thường, nhưng nếu nó được tính là sai, thì nó sẽ đưa ra một AssertionError cùng với thông báo tùy chọn được cung cấp.

Cú pháp:

assert condition, error_message(optional) 

Thông số :

  • condition: Điều kiện boolean trả về đúng hoặc sai.
  • error_message : Đối số tùy chọn sẽ được in trong bảng điều khiển trong trường hợp AssertionError

Trả về:

Trả về AssertionError, trong trường hợp điều kiện đánh giá là sai cùng với thông báo lỗi khi được cung cấp.

Ví dụ 1: Từ khóa assert trong Python không có thông báo lỗi

# Mã Python 3 để chứng minh
# làm việc khẳng định

# khởi tạo số
a = 4
b = 0

# sử dụng khẳng định để kiểm tra 0
print(" value của a / b là : ")
assert b != 0
print(a / b)

Ví dụ 2: Từ khóa assert Python có thông báo lỗi

# Mã Python 3 để chứng minh
# làm việc khẳng định

# khởi tạo số
a = 4
b = 0

# sử dụng khẳng định để kiểm tra 0
print(" value của a / b là : ")
assert b != 0, "Zero Division Error"
print(a / b)

Ứng dụng thực tế

Điều này có một tiện ích lớn hơn nhiều trong vai trò Kiểm tra và Đảm bảo Chất lượng trong bất kỳ miền phát triển nào. Các loại xác nhận khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng. Dưới đây là minh họa đơn giản hơn về một chương trình chỉ cho phép gửi lô có tất cả thực phẩm nóng, nếu không sẽ từ chối toàn bộ lô.

# Mã Python 3 để chứng minh
# làm việc khẳng định
# Đăng kí

# khởi tạo danh sách nhiệt độ thực phẩm
batch = [ 40, 26, 39, 30, 25, 21]

# khởi tạo nhiệt độ cắt
cut = 26

# sử dụng khẳng định để kiểm tra nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ cắt
for i in batch:
	assert i >= 26, "Batch bị Rejected"
	print (str(i) + " O.K" )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now