Rate this post

array_push() trong PHP là một hàm dùng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng. Hàm này sẽ thêm các phần tử vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử trong mảng sau khi thêm.

Cú pháp: array_push(array, value1, value2, …);

Ví dụ:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

array_push($fruits, "mango", "kiwi");

print_r($fruits);

Kết quả: Array ( [0] => apple [1] => banana [2] => orange [3] => mango [4] => kiwi )

Trong ví dụ trên, hàm array_push() đã thêm hai phần tử “mango” và “kiwi” vào cuối mảng $fruits.

Chú ý: Nếu bạn muốn thêm phần tử vào đầu mảng, bạn có thể sử dụng hàm array_unshift().

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử  dụng array_push trong php ? 

Sử dụng hàm array_push() trong PHP có nhiều lợi ích:

 1. Dễ dàng thêm phần tử vào cuối mảng: Hàm array_push() cho phép bạn thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 2. Tiết kiệm thời gian: Hàm này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc thêm phần tử vào mảng thủ công bằng cách sử dụng vòng lặp.
 3. Tiết kiệm không gian: Hàm array_push() tự động tăng kích thước của mảng khi thêm phần tử mới, giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ.
 4. Dễ dàng quản lý mảng: Sử dụng array_push() giúp cho việc quản lý mảng trong PHP trở nên dễ dàng hơn.
 5. Tăng hiệu suất: Sử dụng hàm array_push() có thể tăng hiệu suất của chương trình vì nó thực hiện thao tác thêm phần tử vào mảng một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu SQL

Sử dụng array_push trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm array_push() trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi hàm array_push() với tham số là mảng cần thêm và các giá trị cần thêm.

Cú pháp: array_push(array, value1, value2, …);

Ví dụ:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

array_push($fruits, "mango", "kiwi");

Trong ví dụ trên, hàm array_push() đã thêm hai phần tử “mango” và “kiwi” vào cuối mảng $fruits.

Bạn cũng có thể thêm một mảng mới vào một mảng đã có sẵn bằng cách sử dụng hàm array_push()

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

$new_fruits = array("mango", "kiwi");

array_push($fruits, $new_fruits);

Trong ví dụ trên, hàm array_push() đã thêm một mảng mới $new_fruits vào cuối mảng $fruits

Xem thêm Strip trong python

Những lưu ý khi sử dụng array_push trong php 

 1. Hàm array_push() sẽ thay đổi kích thước của mảng gốc và sẽ thêm các phần tử vào cuối mảng.
 2. Hàm array_push() chỉ chấp nhận một mảng như tham số, nếu bạn muốn thêm một biến không phải là mảng, bạn cần sử dụng hàm array[] hoặc hàm array_merge().
 3. Trong trường hợp bạn muốn thêm một mảng vào một mảng gốc, hãy chú ý đến việc tạo mới mảng con và truyền nó vào hàm array_push()
 4. Hãy chú ý việc sử dụng hàm array_push() trong điều kiện đặc biệt, ví dụ như khi sử dụng hàm này trong vòng lặp, nó sẽ làm tăng thời gian chạy của chương trình của bạn.
 5. Hãy chú ý việc kiểm tra kích thước của mảng gốc trước khi sử dụng hàm array_push(), trong trường hợp mảng đã đầy, sử dụng hàm array_shift() hoặc unset() để loại bỏ phần tử đầu tiên của mảng.

Ví dụ

 1. Thêm nhiều phần tử vào mảng:
$fruits = array("apple", "banana", "orange");

array_push($fruits, "mango", "kiwi");

print_r($fruits);
 1. Thêm một mảng vào một mảng:
$fruits = array("apple", "banana", "orange");

$new_fruits = array("mango", "kiwi");

array_push($fruits, $new_fruits);

print_r($fruits);
 1. Thêm một biến vào một mảng:
$fruits = array("apple", "banana", "orange");

$new_fruit = "mango";

array_push($fruits, $new_fruit);

print_r($fruits);
 1. Thêm nhiều biến vào một mảng với sử dụng hàm call_user_func_array():
$fruits = array("apple", "banana", "orange");

$new_fruits = array("mango", "kiwi");

call_user_func_array("array_push", array(&$fruits, $new_fruits));

print_r($fruits);

Trong các ví dụ trên, hàm array_push() đã thêm các phần tử mới vào cuối mảng $fruits và in ra kết quả.

Xem thêm Append() trong python thêm item vào list

Kết luận array_push

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về hàm array_push trong PHP, tại sao nên sử dụng nó, cách sử dụng và các ví dụ sử dụng. Hàm này giúp chúng ta thêm các phần tử mới vào cuối mảng, giúp cho việc quản lý và sử dụng mảng trong PHP trở nên dễ dàng hơn. Cần lưu ý các lưu ý khi sử dụng nó để tránh các lỗi hay sai sót trong quá trình sử dụng.

Xem thêm Trim trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now