Rate this post

Annotation trong Java là một tính năng mới trong Java 5, cho phép đánh dấu (annotate) các đối tượng như class, method, field, v.v. với thông tin mô tả, mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của chương trình. Annotation có thể được sử dụng để mô tả các kiểu dữ liệu, chỉ định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của annotation trong Java là:

@AnnotationName(parameterName = parameterValue)

Ví dụ :

@Test public void testMethod() { 
  // test code here 
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đánh dấu (annotate) method testMethod với annotation @Test.

Annotation có thể được sử dụng để chỉ định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation. Annotation có thể được sử dụng để xác định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation.

Java cung cấp một số annotation sẵn có như @Override, @Deprecated, @SuppressWarnings, @Test v.v. các nhà phát triển có thể tạo ra các annotation riêng cho mục đích của mình.

Một số ví dụ annotation trong java

Ví dụ 1: Sử dụng @Override annotation để chỉ ra rằng một method được ghi đè lên từ một method trong superclass

class MyClass extends SuperClass { 
  @Override public void myMethod() {
    // implementation here } 
  }

Ví dụ 2: Sử dụng @Deprecated annotation để chỉ ra rằng một method, class hoặc field không còn được sử dụng và cần được thay thế bằng cách khác

@Deprecated public void oldMethod() { 
  // implementation here 
}

Ví dụ 3: Sử dụng @SuppressWarnings annotation để bỏ qua các cảnh báo của compiler

@SuppressWarnings("unused") private int myField;

Ví dụ 4: Sử dụng @Test annotation để chỉ ra rằng một method là một test case trong kiểm thử

@Test 
public void testMethod() { 
  // test code here 
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng các annotation để chỉ định các thông tin mô tả về các method, class, field. Những thông tin này có thể được sử dụng bởi các công cụ, framework như JUnit, Spring, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now