Rate this post

Annotation trong Java là một tính năng mới trong Java 5, cho phép đánh dấu (annotate) các đối tượng như class, method, field, v.v. với thông tin mô tả, mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của chương trình. Annotation có thể được sử dụng để mô tả các kiểu dữ liệu, chỉ định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation.

Xem thêm 100+ bài tập Java

Khái niệm Annotation trong Java

Annotation là một tính năng trong Java cho phép người lập trình đánh dấu, ghi chú hoặc đánh giá code của mình với thông tin bổ sung về cấu trúc và ý nghĩa của code. Annotation được sử dụng để cung cấp thông tin cho các công cụ phân tích code, build tool, IDE hoặc các framework khác để tự động hóa các tác vụ xử lý code hoặc đánh giá code.

Annotation trong Java có thể được sử dụng để đánh dấu các phần khác nhau của code, bao gồm class, interface, method, field, parameter, v.v… Ví dụ, @Override annotation được sử dụng để chỉ ra rằng một method được ghi đè từ superclass và nên được thực hiện lại trong lớp con.

Các Annotation có thể được xác định sẵn trong Java (gọi là Built-in Annotation) hoặc được tạo ra bởi người dùng (gọi là Custom Annotation). Sử dụng Annotation giúp giảm thiểu số lượng code lặp lại và tăng tính tự động hóa trong quá trình phát triển phần mềm.

Các loại Annotation trong Java

Trong Java, có nhiều loại Annotation khác nhau, bao gồm:

 1. Built-in Annotation: là các Annotation được xác định sẵn trong Java, chúng được định nghĩa trong package java.lang.annotation. Ví dụ như @Override, @Deprecated, @SuppressWarnings,…
 2. Marker Annotation: là các Annotation không có thành phần giá trị và được sử dụng để chỉ ra sự tồn tại của một tính năng nào đó. Ví dụ: @FunctionalInterface.
 3. Single-Value Annotation: là các Annotation có một giá trị duy nhất và được sử dụng để truyền đối số cho một Annotation. Ví dụ: @SuppressWarnings(“unchecked”).
 4. Multi-Value Annotation: là các Annotation có nhiều giá trị và được sử dụng để truyền nhiều đối số cho một Annotation. Ví dụ: @RequestMapping(value=”/users”, method=RequestMethod.GET).
 5. Retention Annotation: là các Annotation được sử dụng để chỉ ra thời điểm Annotation được lưu trữ. Ví dụ: @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME).
 6. Target Annotation: là các Annotation được sử dụng để chỉ ra mục tiêu sử dụng của Annotation. Ví dụ: @Target(ElementType.METHOD).
 7. Inherited Annotation: là các Annotation được kế thừa từ lớp cha. Ví dụ: @Inherited.
 8. Custom Annotation: là các Annotation được tạo ra bởi người dùng và được sử dụng để đánh dấu code trong quá trình phát triển phần mềm. Các Annotation này có thể được định nghĩa trong Java sử dụng @interface.

Xem thêm Code convention là gì ? Code convention trong Java

Sử dụng Annotation trong Java

Annotation là một tính năng quan trọng trong Java và được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng chính của Annotation trong Java:

 1. Đánh dấu code: Annotation được sử dụng để đánh dấu code để cung cấp thông tin bổ sung về cấu trúc và ý nghĩa của code. Ví dụ: @Override, @Deprecated.
 2. Dependency Injection: Các framework Dependency Injection như Spring sử dụng Annotation để đánh dấu các dependency và tự động liên kết chúng vào các bean tương ứng.
 3. Unit Testing: Các Annotation được sử dụng trong các framework kiểm thử đơn vị như JUnit để đánh dấu các method kiểm thử và các điều kiện trước và sau khi kiểm thử được thực thi.
 4. Truyền tham số: Annotation được sử dụng để truyền tham số cho các Annotation khác. Ví dụ: @SuppressWarnings(“unchecked”).
 5. Tự động sinh code: Các công cụ tự động sinh code như Lombok sử dụng Annotation để tự động sinh ra code dựa trên các Annotation được đặt trong code.
 6. Quản lý giao diện: Các framework quản lý giao diện như JavaFX sử dụng Annotation để đánh dấu các thành phần giao diện và liên kết chúng với mã xử lý tương ứng.
 7. RESTful Web Services: Các framework RESTful Web Services như JAX-RS sử dụng Annotation để đánh dấu các resource và ánh xạ chúng vào các URL tương ứng.
 8. Mã nguồn được sinh tự động: Các Annotation có thể được sử dụng để sinh mã nguồn tự động, giảm thiểu sự lặp lại và tăng tính tự động hóa trong quá trình phát triển phần mềm.

Sử dụng Annotation trong Java giúp giảm thiểu số lượng code lặp lại, tăng tính tự động hóa và tăng khả năng đọc hiểu code của người lập trình.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của annotation trong Java là:

@AnnotationName(parameterName = parameterValue)

Ví dụ :

@Test public void testMethod() { 
 // test code here 
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đánh dấu (annotate) method testMethod với annotation @Test.

Annotation có thể được sử dụng để chỉ định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation. Annotation có thể được sử dụng để xác định các quy tắc kiểm tra, hoặc định nghĩa các quy tắc xử lý cho các đối tượng được gắn annotation.

Java cung cấp một số annotation sẵn có như @Override, @Deprecated, @SuppressWarnings, @Test v.v. các nhà phát triển có thể tạo ra các annotation riêng cho mục đích của mình.

Xem thêm Clean code là gì ?

Một số ví dụ annotation trong java

Ví dụ 1: Sử dụng @Override annotation để chỉ ra rằng một method được ghi đè lên từ một method trong superclass

class MyClass extends SuperClass { 
 @Override public void myMethod() {
  // implementation here } 
 }

Ví dụ 2: Sử dụng @Deprecated annotation để chỉ ra rằng một method, class hoặc field không còn được sử dụng và cần được thay thế bằng cách khác

@Deprecated public void oldMethod() { 
 // implementation here 
}

Ví dụ 3: Sử dụng @SuppressWarnings annotation để bỏ qua các cảnh báo của compiler

@SuppressWarnings("unused") private int myField;

Ví dụ 4: Sử dụng @Test annotation để chỉ ra rằng một method là một test case trong kiểm thử

@Test 
public void testMethod() { 
 // test code here 
}

Trong các ví dụ trên, chúng ta sử dụng các annotation để chỉ định các thông tin mô tả về các method, class, field. Những thông tin này có thể được sử dụng bởi các công cụ, framework như JUnit, Spring, v.v.

Tổng kết

Trong Java, Annotation là một tính năng quan trọng giúp các nhà phát triển phần mềm cung cấp thông tin bổ sung về cấu trúc và ý nghĩa của code. Các loại Annotation bao gồm Built-in Annotation, Marker Annotation, Single-Value Annotation, Multi-Value Annotation, Retention Annotation, Target Annotation, Inherited Annotation và Custom Annotation.

Các ứng dụng của Annotation trong Java rất đa dạng, bao gồm đánh dấu code, Dependency Injection, Unit Testing, truyền tham số, tự động sinh code, quản lý giao diện, RESTful Web Services và mã nguồn được sinh tự động.

Sử dụng Annotation trong Java giúp giảm thiểu số lượng code lặp lại, tăng tính tự động hóa và tăng khả năng đọc hiểu code của người lập trình. Nó là một tính năng mạnh mẽ và cần thiết cho các nhà phát triển phần mềm Java.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now