Rate this post

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ and là một trong những toán tử đó. Toán tử $ và được sử dụng để thực hiện các phép toán logic AND trên một mảng của một hoặc nhiều biểu thức. Người dùng có thể sử dụng toán tử này trong các phương thức như find (), update (), v.v., tùy theo yêu cầu của họ.

Các bài viết liên quan:

Người dùng cũng có thể sử dụng “phép toán AND” với sự trợ giúp của dấu phẩy (,). Toán tử $ và sử dụng đánh giá ngắn mạch. Khi người dùng chỉ định cùng một trường hoặc toán tử trong nhiều biểu thức, thì người dùng có thể sử dụng “toán tử $ AND”.

$and Operator trong MongoDB

$and Operator là một phép toán logic trong MongoDB được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện trong một câu truy vấn. Khi sử dụng $and Operator, tất cả các điều kiện phải được thoả mãn đồng thời để tạo ra kết quả truy vấn. Toán tử này có thể kết hợp với các toán tử khác như $or, $not để tạo ra các truy vấn phức tạp hơn.

Ví dụ, để tìm kiếm tài liệu có chứa cả “John” và “Doe” trong trường “name”, chúng ta có thể sử dụng $and như sau:

db.users.find({ $and: [{ name: "John" }, { name: "Doe" }] })

Đoạn mã trên sẽ trả về tất cả các tài liệu trong collection “users” có chứa cả “John” và “Doe” trong trường “name”.

Trong ví dụ trên, câu truy vấn sẽ tìm kiếm các sản phẩm trong collection “products” có category là “electronics” và giá lớn hơn 100.

Xem thêm Toán tử $ not trong MongoDB

Cú pháp $and Operator

{ $and: [ { Expression 1 }, { Expression 2 }, { Expression 3 }, ..., { Expression N } ] } 
or 
{ { Expression 1 }, { Expression 2 }, { Expression 3 },..., { Expression N }} 

Ví dụ:

Trong các ví dụ sau, chúng tôi đang làm việc với:

 • Cơ sở dữ liệu: testDB
 • Collection: Sinh viên

Tài liệu: Sáu tài liệu chứa các thông tin chi tiết của học sinh

[ 
    { 
        "std_name" : "Jack", 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "VI", 
        "age" : 11, 
        "grd_point" : 33 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Jenny", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "VI", 
        "age" : 13, 
        "grd_point" : 30 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Thomas", 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "V", 
        "age" : 11, 
        "grd_point" : 35.1257 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Lassy", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "X", 
        "age" : 17, 
        "grd_point" : 36.2514 
    }, 
    { 
        "std_name" : "Mia", 
        "sex" : "Female", 
        "class" : "X", 
        "age" : 19, 
        "grd_point" : 35.5201 
    } 
    { 
        "std_name" : "Mike, 
        "sex" : "Male", 
        "class" : "V", 
        "age" : 16, 
        "grd_point" : 35.5201 
    } 
] 

So khớp hai giá trị điều kiện bằng cách sử dụng $ và toán tử:

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ nhận tài liệu từ những sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • “Class” của học sinh là VI.
 • “Sex” của sinh viên là Female.
>db.student.find({$and: [{"sex" : "Female"}, {"class" : "VI"}]}).pretty(); 

Lệnh tương đương SQL:

SELECT *  
FROM student  
WHERE sex = "Female" AND class = "VI";

Lưu ý: Phương thức find () hiển thị các tài liệu ở định dạng không có cấu trúc, vì vậy nó sử dụng phương thức khác để hiển thị kết quả theo cách đã định dạng.

So khớp nhiều giá trị điều kiện bằng cách sử dụng $ and:

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ nhận tài liệu từ những sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • “Age” của học sinh là 17.
 • “Sex” của sinh viên là nữ.
 • “Class” của học sinh là X.
>db.student.find({$and: [{"sex" : "Female"}, {"grd_point" : { $gte: 31 }}, {"class" : "X"}]}).pretty(); 

Lệnh tương đương SQL:

SELECT *  
FROM student  
WHERE sex = "Female" AND grd_point >= 31 AND class = "X"; 

Lợi ích và ứng dụng của $and Operator

Lợi ích và ứng dụng của $and Operator trong MongoDB là như sau:

 1. Tạo ra các truy vấn phức tạp: $and Operator cho phép bạn kết hợp nhiều điều kiện trong một câu truy vấn. Điều này giúp tạo ra các truy vấn phức tạp hơn, mà không chỉ dựa trên một điều kiện duy nhất. Bằng cách kết hợp nhiều điều kiện với $and Operator, bạn có thể xác định các tiêu chí lọc phức tạp và lấy ra các tài liệu thỏa mãn tất cả các điều kiện đó.
 2. Lọc dữ liệu chính xác: Bằng cách sử dụng $and Operator, bạn có thể lọc dữ liệu chính xác theo yêu cầu. Khi cần áp dụng nhiều điều kiện để tìm kiếm các tài liệu thỏa mãn tất cả các điều kiện đó, $and Operator giúp bạn đảm bảo rằng kết quả trả về chỉ chứa các tài liệu thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện đó.
 3. Quản lý dữ liệu linh hoạt: Với $and Operator, bạn có thể linh hoạt quản lý và truy xuất dữ liệu trong MongoDB. Bằng cách kết hợp nhiều điều kiện trong câu truy vấn, bạn có thể lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau và đưa ra những kết quả cụ thể mà bạn đang tìm kiếm.
 4. Ứng dụng trong các trường hợp phân tích phức tạp: $and Operator là một công cụ hữu ích trong việc thực hiện các phân tích phức tạp trên dữ liệu MongoDB. Khi bạn cần tìm kiếm và lọc dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện, $and Operator giúp bạn thực hiện các truy vấn phân tích một cách hiệu quả.

Với lợi ích và ứng dụng của $and Operator, bạn có thể xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và đáng tin cậy trong MongoDB, đáp ứng nhu cầu của các trường hợp sử dụng phức tạp.

Xem thêm Spread operator trong JavaScript là gì ?

Lưu ý khi sử dụng $and Operator

Khi sử dụng $and Operator trong MongoDB, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Sử dụng chỉ khi cần thiết: $and Operator được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện trong một câu truy vấn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đơn giản khi chỉ có một điều kiện, không cần sử dụng $and Operator. MongoDB mặc định áp dụng $and Operator khi bạn chỉ định nhiều điều kiện cùng một lúc.
 2. Cẩn thận với các điều kiện trùng lặp: Khi sử dụng $and Operator, hãy chắc chắn rằng các điều kiện không trùng lặp. Nếu có hai điều kiện giống nhau, ví dụ: { age: 25 }{ age: 25 }, chỉ có một điều kiện sẽ được áp dụng và điều kiện trùng lặp sẽ bị loại bỏ.
 3. Đặt các điều kiện trong mảng: $and Operator sử dụng một mảng để chứa các điều kiện. Hãy đảm bảo rằng tất cả các điều kiện cần được áp dụng nằm trong mảng $and.
 4. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi sử dụng $and Operator trong câu truy vấn, hãy lưu ý về hiệu suất. Đảm bảo rằng bạn có các chỉ mục phù hợp cho các trường được sử dụng trong điều kiện. Sử dụng chỉ mục hợp lý có thể cải thiện hiệu suất truy vấn.
 5. Kết hợp với các phép toán logic khác: $and Operator có thể được kết hợp với các phép toán logic khác như $or, $not, $nor để tạo ra các truy vấn phức tạp hơn. Bằng cách sử dụng các phép toán logic này cùng với $and, bạn có thể xây dựng các truy vấn linh hoạt và mạnh mẽ.

Đối với mỗi trường hợp sử dụng cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cú pháp và quy tắc của $and Operator trong MongoDB để sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả.

Xem thêm Reporting and dashboards trong BI là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now